Kompetanse løftar Sogneprodukt til nye høgder

Kompetanseløft 2020 har som føremål å bidra til ein fagleg sterk kommunal helse- og omsorgsteneste, og å sikre at sektoren har nok og kompetent bemanning.

Det er i statsbudsjettet for 2018 sett av om lag 1,5 milliarder kroner til over 50 ulike tiltak under Kompetanseløft 2020. Fylkesmennene har delegert ansvar for fleire av tilskotsordningane under Kompetanseløft 2020 - fylkesmannen.no

Sjå meir detaljert omtale av handlingsplanen i Kompetanseløft 2020 – Oppgåver og tiltak for budsjettåret 2017 og i årsrapport for 2016 (PDF). SINTEF saman med NIBR og NIFU har fått i oppdrag å evaluere kompetanseløft 2020. Evalueringa vil m.a. vurdere om kommunane utviklar seg i tråd med intensjonane i dei vedtekne strategiane.
Her er dei seks strategiane med

 

linkt til nav

 

 

Ragnhild Fjærestad